L’Ajuntament d’Agullent ha llançat per huité any consecutiu un Pla d’Ajudes Municipals per a la Rehabilitació de Vivendes i Locals del centre històric d’Agullent, al qual ha destinat una partida de 39.000€

Les persones interessades en aquest paquet d’ajudes 100% municipals poden passar a informar-se pel departament d’urbanisme de l’ajuntament o a través de la pàgina web www.agullent.es on s’expliquen els tràmits a seguir per obtindre subvencions, i a més hi ha penjat el model oficial de sol·licitud.

Les ajudes cobreixen la reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública, col·locació o substitució de fusteries exteriors a la via pública, pintura de façanes i els seus elements de fusteria i reixes, eliminació d’elements impropis, impermeabilització i aïllament de façanes, mitgeres i cobertes, adequació interior de locals per l’obertura de nous establiments sempre que no supose primera utilització, eliminació de barreres arquitectòniques tant interiors com exteriors. entre altres.

Fins el 18 d’octubre està obert el termini per a presentar-se al Pla d’Ajudes Municipal per a la Rehabilitació de Vivendes i Locals del centre històric d’Agullent 2023, les bases del qual han estat publicades oficialment al Butlletí Oficial de la Província (BOP) aquesta setmana.

https://t.me/noticieslavall